СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2019
Технически университет – Варна
Програма за провеждането на
Студентска Научна Сесия 2019
4 април

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ:

 

ПРОГРАМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА СНС 2019 НА 04.04.2019:

 

09:00 – 10:00
Регистрация във фоайето на Ректората и предаване на докладите на дисков и хартиен носител (трябва да си носите платежното, ако сте участник от друг Университет)


10:00 – 10:20
Официално откриване на СНС 2019 в зала 114 на Ректората

10:30 – 15:00
·         Изнасяне на докладите по секции
·         Изложба на студентите от катедра „Индустриален дизайн“ и на външни участници в подобно направление – фоайе на Нов Учебен Корпус

до 15:30
Заседания на Комисиите по секции и обявяването на отличените с първо, второ и трето място участници

За да получат участниците сертификат е необходимо да изнесат доклада си пред Комисията (при двама съавтори и двамата трябва да участват в изнасянето).

18:00
Коктейл от Студентски съвет за наградените участници. На коктейла отличените ще бъдат наградени с грамота и предметна награда.

 

РЕГЛАМЕНТ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА

СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ

на ТУ-Варна 2019

В следния документ съкращението СНС е за Студентска Научна Сесия

 

I.Участие:

 1.          В  СНС могат да участва студентите от всички акредитирани университети на територията на Република България, независимо от формата на обучение.
 2. Всеки желаещ да вземе участие в СНС изпраща заявка за участие съдържаща: научния доклад или научна разработка, три имена, наименование на университета ,в които се обучавате, курс и специалност, тема и направление на доклада до 31.03.2019 г. 23:59ч.

на следния адрес: https://goo.gl/forms/zhQNKQlNUAD5pVlw1

 • При възникнал проблем с регистрацията в Google Формата на СНС2019, моля свържете се с:
 • Даниела Атанасова - +359 89 783 4632

  Веселин Сардовски - +359 89 970 0933

  Християн Витанов - +359 88 347 0260

  1. Докладите се депозират редактирани след рецензия на хартиен носител в деня на провеждане на СНС.
  2. Максималният брой на участници, в СНС с един доклад е следния :

  Като всеки бива регистриран, заедно с автора във формата.

  1. НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ДРУГИ УНИВЕРСИТЕТИ

  Заплащането на такса правоучастие става чрез внасяне на дадената сума описана по-долу на следната банкова сметка:

   

  25

              “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” - АД Клон Варна

              IBAN:  BG02IABG74793100482100

              SWIFT/BIC код: IABGBGSF

   

  Като основание за превода на сумата се посочва:

  “Такса правоучастие за СНС 2019”; Наименование на доклада за участие.

  Такса правоучастие в СНС 2019г. За студенти и докторанти от други университети да бъде в размер на:

   

              Самостоятелен автор, заплаща сумата от 20лв.

              Автор и съавтор, заплащат общата сума от 30лв.

              Автор и двама съавтори, заплащат общата сума от 40лв.

   

  II.Оформление:

  Докладите следва да бъдат оформени съобразно следните правила :

  1. Максималният обем на докладите е десет стандартни страници, включително илюстративния материал.
  2. Изпратените доклади трябва да са записани на във “.PDF” формат.
  3. Текстът да е напечатан контрастно на стандартен лист хартия – формат А4. Междуредие 1,15 lines. Шрифт Arial с размер на шрифта 12 pt и подравняване Justify.
  4. Заглавието на доклада се изписва с главни букви, центрирано, стил на шрифта Bold и размер 16 pt. През два празни реда се изписват име и фамилия на автора (авторите) центрирано, стил на шрифта Bold и размер 14 pt.
  5. През един празен ред следва основният текст на доклада с размер на шрифта 12 pt и подравняване Justify. Основният текст следва логическата структура: извод, изложения, заключение.
  6. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби, като в края на доклада се прилага библиографски списък на цитираните изследвания.
  7. Резюме, което ясно представя същността на доклада(не повече от 10 реда) – със стила на доклада .
  Информация за оформление на доклада

   

  III.Рецензиране

  1. Всеки доклад следва да се подготвя в сътрудничество с научен ръководител.

  1.1       Научният ръководител е преподавател по право в областта на темата на доклада.

  1.2       Научният ръководител подпомага авторът при подготовката на доклада.

  1.3       Научният ръководител изготвя кратка рецензия на доклада (не повече от 1 страница).

  1.4       Рецензията обхваща съдържателната част на доклада и съответствието му с темата. Рецензията се представя отделно от доклада на хартиен носител или като електронно писмо на посоченaта от Вас ел. поща.

   

  IV.Авторство

  С изпращането на доклада, всеки участник декларира, че:

  1. съответната разработка е подготвена лично от него и по повод на участието в СНС;
  2. доклада не е създаден с помощта на трети лица, които не са изрично посочени в нея, с изключения на научния консултант на темата;
  3. всички идеи и откъси, заимствани от други произведения, както и източниците, посочени в библиографската справка към разработката, са точно цитирани в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП;
  4. всички доклади, които са в пререкание с IV, т.3 от „РЕГЛАМЕНТ И ИЗИСКВАНИЯ за Студентска Научна Сесия на ТУ-Варна 2019“ ще бъдат отстранявани от настоящата СНС и ще бъде наложено наказание под формата на отнемане на правото за участие бъдещи СНС на ТУ-Варна.
  5. разработката изцяло или в съществени нейни части не е обект на права на трети лица;

    Допускане до участие и оценка на докладите.

  1. Журито разглежда предварително представените доклади и ги допуска до участие в студентската сесия, според настоящия регламент.
  2. Журито анализира достойнствата на презентираните доклади на база критериите и показателите за оценка и предлага номинации в различните категории, които се избират с мнозинство от членовете на журито.
  3. Критерии и показатели за оценка на студентските разработки и представянето им:

   

  Критерии и Показатели

  1. Актуалност на доклад:

  1.1.      Разработката да представя съвременен тематичен проблем.

  1.2.      Познават ли се други  изследвания по представения проблем.

  1.3.      Ясна ли е мотивацията на автора за изследване на избрания от него проблем?

  1. Структуриране, тематично - съдържателна обвързаност на разработката

  2.1.      Отговаря ли структурата на доклада на изискванията на доклада образец?

  2.2.      Има ли съответствие на темата и съдържанието на доклада?

  1. Характер, значимост и перспективност на разработката в теоретичен и приложен аспект.

  3.1.      Тежестта на разработката отнесена към научното направление.

  3.2.      Как се представя видът на изследването - теоретично, емпирично, приложно?

  3.3.      Може ли да се продължи изследването на разработката в бъдеще?

  3.4.      Приложимост на разработката.

  1. Презентиране на доклада

  4.1.      Умение за синтезирано представяне на изследвания  проблем за определено време.

  4.2.      Използване на актуални методи за презентиране на разработката.

  4.3.      Увереност и убедителност на представянето.

  4.4.      Общи качества – присъствие, поведение, тон, етикет на общуване, изказ и др.

  1. Научна защита и аргументация

  5.1.      Отговаряне на всички въпроси на членовете на журито и аудиторията.

  5.2.      Пълнота и убедителност на отговорите.

  5.3.      Базиране на научни идеи, твърдения, понятия – познаване на проблематиката на темата.

   

  1. Награди и сертификати.

  Ще бъдат присъдени:

  1. Сертификати за участие на всички участници на СНС;
  2. Грамоти за призовите места във всяка секция и подсекция – съответно I-во, II-ро и III-то място;
  3. Специални награди:

  3.1. Сертификат за презентация - Атрактивна и убедителна демонстрация на изследването, яснота и разбиране на изложението и представените предложения и идеи;

  3.2. Награда за теоретична разработка – разработка с актуалност и доказани научно-теоретични и практични достойнства, структура и последователност на разработката както и научно приложение;

  3.3. Подаръчни ваучери на стойност до 200лв. в зависимост от призовото място;

  3.4. Специални награди за всички записали се участници в Студентска Научна Сесия 2019 на Технически Университет Варна.

   

  ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:
  Адрес: Технически университет – Варна
  Варна 9010, ул. „Студентска“ 1
  E-mail: sc@tu-varna.bg
  Офис тел: +359 52/383 536

  Служебен тел.: +359 89 465 1795
  И-нет сайт: www.tu-varna.bg
  Facebook:
  Технически университет Варна Официална страница
  https://www.facebook.com/tu.varna

  Председател СС:

  Десислава Кръстева - +359 87 815 6479


  Зам. Председатели на СС:

  Даниела Атанасова - +359 89 783 4632

  Радостин Петров - +359 87 748 0588

  Радомир Тодоров - +359 89 861 2275

  Кристиян Георгиев - +359 88 327 7555


  Секретар:

  Камелия Йорданова - +359 88 270 5349