СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2018
Технически университет – Варна
Програма за провеждането на
Студентска Научна Сесия 2018
4 април

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ:

 

ПРОГРАМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА СНС 2018 НА 04.04.2018:

 

09:00 – 10:00
Регистрация във фоайето на Ректората и предаване на докладите на дисков и хартиен носител (трябва да си носите платежното, ако сте участник от друг Университет)


10:00 – 10:20
Официално откриване на СНС 2018 в зала 114 на Ректората

10:30 – 15:00
·         Изнасяне на докладите по секции
·         Изложба на студентите от катедра „Индустриален дизайн“ и на външни участници в подобно направление – фоайе на Нов Учебен Корпус

до 15:30
Заседания на Комисиите по секции и обявяването на отличените с първо, второ и трето място участници

За да получат участниците сертификат е необходимо да изнесат доклада си пред Комисията (при двама съавтори и двамата трябва да участват в изнасянето).

18:00
Коктейл от Студентски съвет за наградените участници. На коктейла отличените ще бъдат наградени с грамота и предметна награда.

 

РЕГЛАМЕНТ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА

СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ

на ТУ-Варна 2018

В следния документ съкращението СНС е за Студентска Научна Сесия

 

I.Участие:

 1.          В  СНС могат да участва студентите от всички акредитирани университети на територията на Република България, независимо от формата на обучение.
 2. Всеки желаещ да вземе участие в СНС изпраща заявка за участие съдържаща: научния доклад или научна разработка, три имена, наименование на университета в които се обучавате, курс и специалност, тема и направление на доклада до 28.03.2018 г. 23:59ч.

на следния адрес: https://goo.gl/forms/zhQNKQlNUAD5pVlw1

 1. Докладите се депозират редактирани след рецензия на хартиен носител в деня на провеждане на СНС.
 2. Максималният брой на участници, в СНС с един доклад е следния :

Като всеки бива регистриран, заедно с автора във формата.

 1. НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ДРУГИ УНИВЕРСИТЕТИ

Заплащането на такса правоучастие става чрез внасяне на дадената сума описана по-долу на следната банкова сметка:

 

            “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” - АД Клон Варна

            IBAN:  BG02IABG74793100482100

            SWIFT/BIC код: IABGBGSF

 

Като основание за превода на сумата се посочва:

“Такса правоучастие за СНС 2018”; Наименование на доклада за участие.

Такса правоучастие в СНС 2018г. За студенти и докторанти от други университети да бъде в размер на:

 

            Самостоятелен автор, заплаща сумата от 20лв.

            Автор и съавтор, заплащат общата сума от 30лв.

            Автор и двама съавтори, заплащат общата сума от 40лв.

 

II.Оформление:

Докладите следва да бъдат оформени съобразно следните правила :

 1. Максималният обем на докладите е десет стандартни страници, включително илюстративния материал.
 2. Изпратените доклади трябва да са записани на във “.PDF” формат.
 3. Текстът да е напечатан контрастно на стандартен лист хартия – формат А4. Междуредие 1,15 lines. Шрифт Arial с размер на шрифта 12 pt и подравняване Justify.
 4. Заглавието на доклада се изписва с главни букви, центрирано, стил на шрифта Bold и размер 16 pt. През два празни реда се изписват име и фамилия на автора (авторите) центрирано, стил на шрифта Bold и размер 14 pt.
 5. През един празен ред следва основният текст на доклада с размер на шрифта 12 pt и подравняване Justify. Основният текст следва логическата структура: извод, изложения, заключение.
 6. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби, като в края на доклада се прилага библиографски списък на цитираните изследвания.
 7. Резюме, което ясно представя същността на доклада(не повече от 10 реда) – със стила на доклада .

 

III.Рецензиране

 1. Всеки доклад следва да се подготвя в сътрудничество с научен ръководител.

1.1       Научният ръководител е преподавател по право в областта на темата на доклада.

1.2       Научният ръководител подпомага авторът при подготовката на доклада.

1.3       Научният ръководител изготвя кратка рецензия на доклада (не повече от 1 страница).

1.4       Рецензията обхваща съдържателната част на доклада и съответствието му с темата. Рецензията се представя отделно от доклада на хартиен носител или като електронно писмо на e-mail: sss2018tuvn@gmail.com.

 

IV.Авторство

С изпращането на доклада, всеки участник декларира, че:

 1. съответната разработка е подготвена лично от него и по повод на участието в СНС;
 2. доклада не е създаден с помощта на трети лица, които не са изрично посочени в нея, с изключения на научния консултант на темата;
 3. всички идеи и откъси, заимствани от други произведения, както и източниците, посочени в библиографската справка към разработката, са точно цитирани в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП;
 4. всички доклади, които са в пререкание с IV, т.3 от „РЕГЛАМЕНТ И ИЗИСКВАНИЯ за Студентска Научна Сесия на ТУ-Варна 2018“ ще бъдат отстранявани от настоящата СНС и ще бъде наложено наказание във вида не допуксане до бъдещи СНС на ТУ-Варна.
 5. разработката изцяло или в съществени нейни части не е обект на права на трети лица;

 

 1. Допускане до участие и оценка на докладите.
 2. Журито разглежда предварително представените доклади и ги допуска до участие в студентската сесия, според настоящия регламент.
 3. Журито анализира достойнствата на презентираните доклади на база критериите и показателите за оценка и предлага номинации в различните категории, които се избират с мнозинство от членовете на журито.
 4. Критерии и показатели за оценка на студентските разработки и представянето им:

 

Критерии и Показатели

 1. Актуалност на доклад:

1.1.      Разработката да представя съвременен тематичен проблем.

1.2.      Познават ли се други  изследвания по представения проблем.

1.3.      Ясна ли е мотивацията на автора за изследване на избрания от него проблем?

 1. Структуриране, тематично - съдържателна обвързаност на разработката

2.1.      Отговаря ли структурата на доклада на изискванията на доклада образец?

2.2.      Има ли съответствие на темата и съдържанието на доклада?

 1. Характер, значимост и перспективност на разработката в теоретичен и приложен аспект.

3.1.      Тежестта на разработката отнесена към научното направление.

3.2.      Как се представя видът на изследването - теоретично, емпирично, приложно?

3.3.      Може ли да се продължи изследването на разработката в бъдеще?

3.4.      Приложимост на разработката.

 1. Презентиране на доклада

4.1.      Умение за синтезирано представяне на изследвания  проблем за определено време.

4.2.      Използване на актуални методи за презентиране на разработката.

4.3.      Увереност и убедителност на представянето.

4.4.      Общи качества – присъствие, поведение, тон, етикет на общуване, изказ и др.

 1. Научна защита и аргументация

5.1.      Отговаряне на всички въпроси на членовете на журито и аудиторията.

5.2.      Пълнота и убедителност на отговорите.

5.3.      Базиране на научни идеи, твърдения, понятия – познаване на проблематиката на темата.

 

 1. Награди и сертификати.

Ще бъдат присъдени:

 1. Сертификати за участие на всички участници на СНС ;
 2. Награди и грамоти за призовите места във всяка секция и подсекция – съответно I-во, II-ро и III-то място;
 3. Специални награди:

3.1 Сертификат за презентация - Атрактивна и убедителна демонстрация на изследването, яснота и разбиране на изложението и представените предложения и идеи;

3.2 Награда за теоретична разработка – разработка с актуалност и доказани научно-теоретични и практични достойнства, структура и последователност на разработката както и научно приложение.

 

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:
Адрес: Технически университет – Варна
Варна 9000, ул. „Студентска“ 1
E-mail: sc@tu-varna.bg
Офис тел: +359 52/383 536

Служебен тел.: +359 89 465 1795
И-нет сайт: www.tu-varna.bg
Facebook:
Технически университет Варна Официална страница
https://www.facebook.com/tu.varna

Председател СС:

Десислава Кръстева - +359 87 815 6479


Зам. Председатели на СС:

Даниела Атанасова - +359 89 783 4632

Радостин Петров - +359 87 748 0588


Секретар:

Камелия Йорданова - +359 88 270 5349